Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021


Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви представим най-новия член от семейство аналитични системи cobas, на Roche Diagnostics

cobas® pure integrated system.

Модуларността позволява конфигурация в три самостоятелни аналитични системи.

Възможни комбинации:

- аналитичен модул – cobas e402

- модул за подаване на проби

- аналитичен модул - cobas с 303

- модул за подаване на проби

 

 

Системата обединява имунохимия с биохимични анализи.

Изградена е от три модули:

 • cobas e 402
 • cobas c 303
 • модул за подаване на проби

Комбинираната система предлага следните предимства:

 • Консолидация на клинично-химични и имунологични анализи
 • Една епруветка за всички анализи
 • Един набор резултати за мониторинг
 • Една платформа за управление и обучение
 • Един потребителски интерфейс за взаимодействие
 • Един производител за партньорство

 

 

cobas® pure integrated system

Иновациите в услуга на лабораторните специалисти при ежедневния работен процес

Новата модуларна система предлага решения на едни от най-големите предизвикателства към лабораторната диагностика и специалистите, работещи в тази сфера:

Редукция на мануална работа, постиганата чрез налични функции:

 • нова интелигентна концепция за самообслужваща се поддръжка
 • cobas AutoCal за клинична химия
 • последно поколение Roche реактиви – cobas e pack green и cobas c pack green, които не изискват никаква подготовка, като смесване, температурно еквилибриране и предварително отваряне
 • водеща в индустрията стабилност след зареждане

  

 

cobas® pure системата е проектирана да поддържа бързо и предсказуемо време до резултат за всеки анализ:

- 93% от имунологичните анализи на Roche са с реакционно време 18 минути, а STAT (спешните) анализи имат само 9 мин. време за реакция

- за пълна прозрачност и времево управление на работния процес, анализаторите предоставят възможността, операторът да проследява времето до резултат за проба и за тест, както и времето до последния резултат от всички заявени тестове

Надеждни и сигурни решения за по-голяма увереност на персонала:

- аналитичните модули на системата разполагат с технологични решения, гарантиращи надеждни резултати

 • имунологичният модул cobas e 402 оперира с еднократни връхчета AssayTips и еднократни чашки AssayCups, за пълна елиминация на преноса между пробите
 • при aналитичния модул за клинична химия cobas c 303, проблемът с риск от кръстосано замърсяване, е решен със следните технологии:

# външно и вътрешно изплакване с дейонизирана вода на сондата за проби, след всяко накапване

# допълнителни програми за специално измиване при чувствителни към кръстосано замърсяване приложения

# ултразвуково миксиране за безконтактно смесване на проба и реактив в реакционните кювети

- надеждна апаратура:

 • cobas pure е проектирана да гарантира надеждността, с която се слави Roche - с повече от 75 000 аналитични модула в световен мащаб, семейството cobas демонстрира отличителното максимално време на активно ползване от около 99%
 • надежден анализатор означава по-малко прекъсвания на работния режим и по-малко време за отстраняване на неизправности, по-висока производителност и по-добро времево управление на процесите

 

Стандартизация

Стандартизацията в лабораторията осигурява извършване на голям брой изследвания с по-малко анализатори, чрез консолидация на работния процес, системите и реактивите. Стандартизацията предоставя ефективни и съвместими решения и за мрежово сътрудничество.

 • Подобрени бързина и акуратност в грижата

- обединена концепция за еднакви реактиви и технология на детекция, със стандартни референтните обхвати за бързо проследяване на резултатите от различните платформи и вземане на информирано решение за терапевтичен подход

 

 •  Опростено обучение и разпределение на персонала

- Общите потребителски интерфейси между системите cobas® правят обучението лесно достъпно и позволяват гъвкаво разпределение на персонала, тъй като здравните центрове се консолидират в по-големи интегрирани здравни мрежи

 • Оптимизиция в управлението на пациента

- Проследими и сравними резултати между системите и във времето, позволяват оптимизирано управление на пациента.

Пространствено решение при лимитирани възможности

cobas® pure integrated system е проектирана в компактни размери с висок работен капацитет и пълен достъп до обширното меню на Roche Diagnostics за Serum Work Area. Трите възможни конфигурации заемат пространството между 1,2 до 2 м2. Това прави система особено подходяща за лаборатории с ограничено работно пространство.

Иновациите в помощ на цялостния процес по диагностика, терапия и проследяване на пациента:

Roche Diagnostics е силно ангажирана в предоставяне на решения за по-добри резултати, чрез осигуряване на медицинска стойност, базирана на непрекъснато усъвършенстване и прилагане на актуални научни достижения

 • Фокус върху портфолиото за анализ

- Разширяване на доказателствената база

Разширяване на базата данни за съществуващи анализи, чрез клинични проучвания за генериране на по-висока осведоменост и по-широк достъп до иновации.

- Постоянно добавяне на нови данни към наличните анализи

Генериране на нови данни към съществуващите тестове, разширява спектъра на тяхното приложение

- Инвестиции в развойната научна дейност, водещи до откриване и разработване на нови тестове

Разширяване на портфолиото в посока неудоволетворени медицински нужди, подпомага клиницистите в терапевтичния процес и грижата за пациента

- Обширното меню за анализи предоставя отлични възможности за персонализирано здравеопазване в клиничната практика

Подпомагане на по-добрата грижа за пациентите, подобрява икономическите показатели в здравеопазването и осигурява по-добри позиции на лабораториите в цялостния процес  и значима роля при вземането на медицински решения.

 • Отговорност за изключително качество на анализите

- Усъвършенстван дизайн на тестовете:

# изключително качество в измервателния обхват

# висока чувствителност в диагностично значимите области

# широк измервателен обхват за по-малко разреждания и повторения

 • Съвместими стандартизирани резултати

- Последователни пациентски резултати във всички платформи

- Отлично междупартидно съответствие

- Анализи, стандартизирани спрямо референтен метод или референтен материал

 • Проектирани за удобно ползване

- Кратко и предсказуемо време до получаване на резултат

- Минимален обем материал за анализ

- Без необходимост от подготовка на реактивите

Новите аналитични модуларни системи на Roche Diagnostics са създадени да бъдат неотменна част в оборудването на модерната лаборатория днес и в бъдещето.

 

cobas® pure integrated system е проектирана с гъвкав дизайн, адаптируем към персоналните изисквания на конкретната лаборатория, с неизменните високо качество и капацитет за натоварване, достъп до обширното меню на Roche Diagnostics, разположен в рамките на максимум 2 м2.

 

Екип ХРОНО

 

 

 

 

Архив новини
Участие на Хроно в XV Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2023
Среща на БДКЛ, клон София, с подкрепата на ХРОНО
24.04.2023
Участие на Хроно в XIV Национална конференция по клинична лаборатория
12.10.2022
Хроно – 20 години Ваш надежден партньор
11.10.2022
Virtual Event, EuroMedLab2022
07.04.2022
Участие на Хроно в XV Национален конгрес по акушерство и гинекология
16.03.2022
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.