Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012


Прееклампсията е потенциално застрашаващо състояние при бременните. Представлява мултисистемно разстройство, кoeто обикновено се проявява с хипертония>140/90 mmHg  и протеинурия > 300 mg/24h.  Има риск от сериозни усложнения и увреди както за майката, така и за плода. Прееклампсията е прогресивно и непредсказуемо заболяване, което отшумява единствено при раждане.

Сравнително често срещано състояние, засягащо до 8% от бременностите. Прееклампсидните състояния представляват 1 от 3 случая на тежка морбидност в акушерството. Може да се появи по всяко време след 20-та гестационна седмица. Най-често се диагностицира след 32-та седмица от бременността. Ранното развитие на заболяването (20-32 седмица) се свързва с особено големи рискове за майката и плода. Клиничната цел е да се даде възможност на плода да се развие, като едновременно се контролира симптоматиката при майката. Поради сериозност и непредсказуемост на нейното развитие са необходими обективни индикатори за скрининг и индентификация на застрашените от развитие на прееклампсия. Съвременната медицина дефинира sFlt-1 и PlGF, като надеждни диагностични предиктори за прееклампсия.

 

Физиологични функции на sFlt-1 и PlGF 

sFlt-1 - Разтворимата fms-подобна тирозин киназа е антагонист на действието на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) и плацентарния растежен фактор (PlGF). Блокира взаимодействието им с ендотелните рецептори на клетъчната повърхност.

VEGF – Съдовият ендотелен растежен фактор:

- участва в регулацията на кръвното налягане

- понижава съдовите тонове и по този начин може да намали кръвното налягане

- подпомага ангиогенезата

- поддържа целостта на гломерулната филтрационна бариера в бъбреците

PlGF – Плацентарният растежен фактор е гликопротеин, необходим за нормалното функциониране на ендотелните клетки.

Прекомерното производство на sFlt-1 в плацентата се смята за причина за хипертензията и протеинурията, откривани при пациенти с прееклампсия.

 

Съвременна концепция за патофизиологията на прееклампсия

Балансът между sFlt-1 и PIGF има съществена роля в патогенезиса на прееклампсията:

 • Повишение на sFlt-1 се среща ~ 5-6 седмица преди началото на клиничните симптоми на прееклампсия.
 • Занижени нива на PIGF се наблюдават преди 20 гестационна седмица при жени, които впоследствие развиват прееклампсия.

Ето защо определяне нивата на sFlt-1 и PlGF е въведено като помощно средство за идентификация на бременни с риск от прееклампсия.

Отговаряйки на нуждите  за майчиното здравеопазване, като лидер в медицинската диагностика, Roche Diagnostics предлага на медиците по света диагностичен пакет от два теста за стратификация на риска от развитие на прееклампсия и нежалания  изход от бременността:

 

Технически характеристики на sFlt-1 в системите Elecsys и платформите cobas e 

1. Биохимизъм на sFlt-1: 

(Анти)-ангиогенната молекула sFlt-1, също позната като VEGF R1 е член на семейството рецептори на съдово-ендотелния растежен фактор (VEGF). Първоначално е открита в плацентата, но се експресира и в сърцето, белите дробове и други тъкани.  

Алтернативното свързване на първичната транскрипция на човешкия VEGF R1 води до две изоформи на Flt-1/VEGF R1. Двете преобладаващи форми са:

 • мембранно свързаният рецептор с пълна дължина, който е способен на сигнална трансдукция
 • късия, разтворим рецептор, който може да свързва лигандите си, но пречи на сигналната трансдукция.

В активната си форма VEGF R1 / Flt-1 образува хомодимери, но може да образува и хетеродимери с VEGF R2.


2. sFlt-1 и прееклампсия:

 • Според редица експерти прееклампсията се предизвиква от дисбаланс в циркулиращите ангиогенни фактори
 • PlGF (плацентарният растежен фактор) се свързва с голям афинитет с домейн 2 на VEGF рецептор 1
 • При пациенти с прееклампсия, повишените нива на sFlt-1 / sVEGF R1 се свързват с намален свободен VEGF и PlGF
 • В резултат свръхекспресия на sFlt-1 са наблюдавани клинични промени, свързани с прееклампсия при плъхове

 

3. Elecsys sFlt-1 – обща информация:

 • Измерването на sFlt-1 е помощно средство при диагностика на заболяването прееклампсия, в комбинация с измерването на PlGF и други клинични и лабораторни показатели.

 

4. Elecsys sFlt-1 - технически и функционални характеристики:

 Обща продължителност

 18 минути

 Принцип на теста 

 Сандвичев принцип

 Sample Volume 

 20 µl

 Аналитична чувствителност

 Приблиз. 6 pg/ml

 Функционална чувствителност 

 Приблиз. 15 pg/ml

 Обхват на измерване

 6 – 85000 pg/ml 

 Проследяемост 

 Quantikine човешки разтворим VEGF-R1/Flt-1, тест с микроплака от R&D Systems

 Обща прецизност 

 E2010/e411:CV% 4.3 – 2.3 (63 - 79101 pg/ml)

E 170/e601: CV%  3.9 – 2.5 (66 –  78677 pg/ml)

 Материал за пробата

 Серум

 Годност на реактивите

 неотворени, при 2 – 8°C до изтичане на посочения срок на годност

 Годност след зареждане 

 6 седмици във всички анализатори

 Разреждане 

 Обикновено не е е необходимо, поради големия измервателен обхват

 

Технически характеристики на PlGFв системите Elecsys и платформите cobas e 

1. Биохимизъм на PlGF:

Ангиогенната молекула плaцентарен растежен фактор (PlGF) е член от семейството на васкуларния ендотелен растежен фактор (VEGF). Открит е за пръв път в плацентата, но се експресира и в сърцето, белите дробове и други тъкани.

Алтернативното свързване на първичната транскрипция на човешкия PlGF води до четири изоформи на PlGF (PlGF-1, -2, -3 и -4). Двете преобладаващи форми са PlGF-1 и PlGF-2. Различават се само по инсерцията на високопървичната 21-аминокиселинна последователност в карбоксилния край на PlGF-1. Този допълнителна последователност на PlGF-2 може да се свързва с хепарин и може да доведе до увеличено асоцииране с клетъчните мембрани.

PlGF се състои от два идентични мономера. Хомодимерът е ковалентно свързан с две вътреверижни дисулфидни връзки. Гликолизиран е,  има молекулна маса от приблиз. 46 000.

PlGF се свързва с голям афинитет с домейн 2 на VEGF рецептор тирозин киназа, VEGFR-1 (= fms-подобна тирозин киназа, Flt-1). Рецепторът се състои от седем имуноглобулин подобни домейна във външноклетъчната си част, единичен трансмембранен регион и вътреклетъчен домейн тирозин киназа.

Външноклетъчната част на рецептора (= sFlt-1) съществува като алтернативно свързана и съкратена форма на Flt-1, която в серума може да се открие свободна. sFlt-1 също свързва VEGF и PlGF с голям афинитет. Може да намали свързването на двата растежни фактора с техния мембранно-свързващ рецептор.

 

2. PlGF и прееклампсия:

 • Според редица експерти прееклампсията се предизвиква от дисбаланс в циркулиращите ангиогенни фактори
 • При пациенти с прееклампсия, повишените нива на sFlt-1 се свързват с намален свободен VEGF и PlGF

 

 3. Elecsys PlGF - технически и функционални характеристики:

 Обща продължителност 

 18 минути

Принцип на теста 

 Сандвичев принцип

 Sample Volume 

 50 µL

Аналитична чувствителност 

 <2pg/mL

Функционална чувствителност

 <10 pg/mL

Обхват на измерване

2 – 10 000 pg/mL 

Проследяемост 

Quantikine PlGF, тест с микроплака от R&D Systems

Обща прецизност 

E2010/e411: CV% 3.6 – 4.1 % (100-4500 pg/mL)

E170/e601: CV% 2.0 – 2.7 % (100-4500 pg/mL )

Материал за пробата 

Серум 

Годност на реактивите 

неотворени, при 2 – 8°C до изтичане на посочения срок на годност

Годност след зареждане

6 седмици във всички анализатори

Разреждане

Обикновено не е е необходимо, поради големия измервателен обхват

 

Съотношението  sFlt-1 / PlGF = помощ за диагнозата

Определяне нивата  на sFlt-1 и PlGF  е първоначална стъпка в диагностиката на прееклампсия.

Проведените клинични проучвания доказват, че съотношението sFlt-1 / PlGF превъзхожда изполването на единичните маркери и е по-добър предиктор за риск от развитие на заболяването.

Препоръките за употреба на Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF са за едновременно изследване на нивата им и определяне на съотношението sFlt-1 / PlGF за дианостициране на пациента.

 

Оптимална cut-off стойност на sFlt-1/PlGF:

 • Направени са няколко проучвания за cut-off стойностите за съотношението sFlt-1/PlGF, за да се открие граница с достатъчна чувствителност и специфичност за оценка на прееклампсия
 • Verlohren и колеги изследват автоматизиран тест за sFlt-1 и PlGF и проучват стойността на съотношението sFlt-1/PlGF при оценката на  прееклампсия
 • Включени са 351 пациенти: 71 с прееклампсия и 280 контроли на съответната гестационна възраст
 • Сut-off стойност за съотношението sFlt-1/PlGF от 85 дава най-високата чувствителност (82 %) и специфичност (95 %)

Диагностична стойност на  sFlt-1/PlGF:

 • оценка на риска при бременни, склонни към развитие на ПЕ
 • потвърждение/изключване ПЕ при жени с "признаци и симптоми на ПЕ" или при неясни клинични ситуации
 • мониторинг и краткосрочна прогноза на ПЕ

 

Надяваме се, че автоматизираните тестове на на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGFще подпомогнат ефективно диагностиката на ПЕ за подобряване грижите за здравето на майката и плода по време на бременност.


Архив новини
Участие на Хроно в XV Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2023
Среща на БДКЛ, клон София, с подкрепата на ХРОНО
24.04.2023
Участие на Хроно в XIV Национална конференция по клинична лаборатория
12.10.2022
Хроно – 20 години Ваш надежден партньор
11.10.2022
Virtual Event, EuroMedLab2022
07.04.2022
Участие на Хроно в XV Национален конгрес по акушерство и гинекология
16.03.2022
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.